Bảng Giá Vé Pháo Hoa Quốc Tế Đà Nẵng 2019

Địa điểm xem pháo hoa

  • Giảm ngay 10% giá vé
Vé đêm khai mạc: 1/6/2019
A1 A2 A3 B1 B2 B3 B4
muavephaohoa.com Row 1, Content 1 Row 1, Content 2 Row 1, Content 2 Row 1, Content 2 Row 1, Content 2 Row 1, Content 2
Số lượng còn: không giới hạn Số lượng còn: không giới hạn Số lượng còn: không giới hạn Số lượng còn: không giới hạn Số lượng còn: không giới hạn Số lượng còn: không giới hạn Số lượng còn: không giới hạn

Trượt để xem>>>>

Vé của đêm : 8/6/2019
A1 A2 A3 B1 B2 B3 B4
muavephaohoa.com Row 1, Content 1 Row 1, Content 2 Row 1, Content 2 Row 1, Content 2 Row 1, Content 2 Row 1, Content 2
Số lượng còn: không giới hạn Số lượng còn: không giới hạn Số lượng còn: không giới hạn Số lượng còn: không giới hạn Số lượng còn: không giới hạn Số lượng còn: không giới hạn Số lượng còn: không giới hạn

Trượt để xem>>>>

Vé của đêm : 15/6/2019
A1 A2 A3 B1 B2 B3 B4
muavephaohoa.com Row 1, Content 1 Row 1, Content 2 Row 1, Content 2 Row 1, Content 2 Row 1, Content 2 Row 1, Content 2
Số lượng còn: không giới hạn Số lượng còn: không giới hạn Số lượng còn: không giới hạn Số lượng còn: không giới hạn Số lượng còn: không giới hạn Số lượng còn: không giới hạn Số lượng còn: không giới hạn

Trượt để xem>>>>

Vé của đêm : 22/6/2019
A1 A2 A3 B1 B2 B3 B4
muavephaohoa.com Row 1, Content 1 Row 1, Content 2 Row 1, Content 2 Row 1, Content 2 Row 1, Content 2 Row 1, Content 2
Số lượng còn: không giới hạn Số lượng còn: không giới hạn Số lượng còn: không giới hạn Số lượng còn: không giới hạn Số lượng còn: không giới hạn Số lượng còn: không giới hạn Số lượng còn: không giới hạn

Trượt để xem>>>>

Vé của đêm chung kết: 6/7/2019
A1 A2 A3 B1 B2 B3 B4
muavephaohoa.com Row 1, Content 1 Row 1, Content 2 Row 1, Content 2 Row 1, Content 2 Row 1, Content 2 Row 1, Content 2
Số lượng còn: không giới hạn Số lượng còn: không giới hạn Số lượng còn: không giới hạn Số lượng còn: không giới hạn Số lượng còn: không giới hạn Số lượng còn: không giới hạn Số lượng còn: không giới hạn

Trượt để xem>>>>

Đặt vé xem pháo hoa Đà Nẵng 2019